طبقه بندی خاک

طبقه بندی خاک

طبقه بندی زمینها :
زمين هايي كه با خاك ريزي دستي پر شده است :
اين نوع زمين ها كه عمق بيشتري دارند درآن با خاكهاي دستي محل گودال ها را پر كرده اند اگر سالهاي متمادي هم بگذرد، باز نمي تواند جاي زمين طبيعي را بگيرد ، اين نوع زمين براي ساختمان سازی اصلا َ مناسب نيست ودر صورت نیاز بايد پي كني در آنها به طريقي انجام گيرد كه پي ها به زمين طبيعي يا زمين سفت برسد . و بنابراین از روشهائی همچون شمع کوبی باید استفاده کرد.
زمينهاي ماسه اي :
زمينهاي ماسه اي بيشتر در كنار دريا وجود دارد . اگر زمين از ماسه خشك تشكيل شده باشد ، تا يك طبقه وزن ساختمان را تحمل مي كند .این نوع زمین ها 1.5 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي تواند فشارتحمل کند . ولي در صورتي كه ماسه آبدار باشد قابل ساختمان سازی نيست ، چون ماسه آبدار حالت لغزندگي دارد و قادر نيست كه بار وارده را تحمل كند بنابراين ماسه از زير پي مي لغزد و جاي خالي خود را به پي مي دهد و پايه را خراب مي كند .
زمينهاي دجي :
زمين دجي زميني است كه از شنهاي درشت و ريز و خاك به هم فشرده تشكيل شده است و به رنگهاي مختلف ديده مي شود :دج زرد ، دج سياه ، دج سرخ ، اين نوع زمين ها براي ساختمان مرغوب و مناسب می باشند .

زمينهاي رسي :
اگر رس خشك و بي آب و فشرده باشد ، براي ساختمان زمين خوبي محسوب مي شود ، و تحمل فشار لازم را دارد . ولي اگر رس آبدار و مرطوب باشد قابل استفاده نيست و تحمل فشار ندارد ، خصوصاً اگر ساختمان در زمين شيب دار روي رس آبدار ساخته شود فوري نشست مي كند و جاهاي مختلف آن ترك بر مي دارد و خراب مي شود . و اگر ساختمان در زمين آبدار با سطح افقي ساخته شود به علت وجود آب فشار را به همه نقاط اطراف خود منتقل مي كند و ديوارهاي كم ضخامت آن ترك بر مي دارد .

زمينهاي سنگي :
زمينهاي سنگي بيشتر در دامنه كوهها وجود دارد و از تخته سنگها ي بزرگ تشكيل شده و براي ساختمان بسيار مناسب است .

زمينهاي مخلوط :
اين نوع زمينها از سنگ درشت و شن و خاك رس تشكيل شده اگر اين مواد كاملا به هم فشرده باشند براي ساختمان بسيار مناسب هستند و اگر به هم فشرده نباشد و بايد از ايجاد ساختمان به روي اين نوع زمينها احتراز كرد .

زمينهاي بي فايده :
زمينهاي بي فايده مانند باتلاق ها و زمينهاي جنگل كه از خاك و برگ درختان تشكيل شده است . در اين نوع مکان ها، آنقدرزمين باید كنده شود تا به زمين سفت و طبيعي رسیده شود.

آزمايش زمين :
گاهي پس از پي كني به طبقه اي از زمين محكم و سفت مي رسند و پي سازي را شروع مي كنند ولي پس از چندي ساختمان ترك بر مي دارد . علت آن اين است كه زمين سفتي كه به آن رسيده اند از طبقهُ نازكي بوده است و متوجه آن نشده اند ولي براي اطمينان در جاهاي مختلف زمين مي زنند تا از طبقات مختلف زمين آگاهي پيدا كنند و بعد شفته ريزي را شروع مي كنند اين عمل را در ساختمان گمانه زني (سنداژ) مي گويند .

پیاده کردن نقشه:
پیاده کردن نقشه روی زمین قبل از گود برداری و یاهر نوع عملیات اجرائی بجز برداشتن خاکهای سطحی و گیاهی و کندن بوته ها به عمق 15تا 25 سانتیمتر ، صورت میگیرد .

برای پیاده کردن نقشه روی زمین دو مشخصه بر وکف باید معین باشد.
مقصود از بر امتداد معینی نظیر محور یک خیابان ، امتداد کانال آب و یا امتداد شمال و جنوب مغناطیسی است ،که قبلا َدر روی نقشه معین ومشخص شده و زاویه یکی از امتداد های نقشه ،پلان، نسبت به آن معلوم شده است، می باشد . درشهرها معمولا َ امتداد محور خیابان و یا کوچه ی مجاور محل اجرای ساختمان را بعنوان امتداد معین بر تعیین و در نظر میگیرند .در پروژه های بزرگ و یا خارج از شهر که امتداد مشخصی در دسترس نیست ممکن است امتدادهای مشخص دیگر و در صورت لزوم امتداد شمال و جنوب مغناطیسی ،را بعنوان بر در نظر بگیرند .با مشخص بودن بر پیاده کردن امتداد یکی ازاضلاع ساختمان که نسبت به آن مشخص شده است و در نتیجه پیاده کردن سایرامتداد ها ،به طور کلی پلان ساختمان ،امکان پذیر خواهد بود.

در صورتیکه ساختمان کوچک و امتداد معین در نظر گرفته شده به محل اجرای ساختمان نزدیک باشد ،پیاده کردن نقشه با وسائل ساده نظیر متر ،گونیا و شمشه تراز نسبتا َ راحت وامکان پذیر است ولی پیاده کردن ساختمانها بزرگ ومهم ، مخصوصا َ موقعی که امتداد معین در نظر گرفته شده نزدیک محل ساختمان نباشد ،امکان پیاده کردن نقشه با وسائل ساده و فوق الذکر ،با دقت لازم و کافی وجود ندارد و لزوما َباید از وسائل نقشه برداری نظیر تئودلیت و تراز یاب استفاده کرد .

مقصود از تعیین کف نیز معین کردن ارتفاع نقاط مختلف پروژه از سطح معلوم و معینی است این موضوع در کلیه ساختمانهای شهری ، نظیرمنازل مسکونی ،معمولا َسطح خیابان و یا کوچه مجاور را بعنوان سطح مبنا در نظر میگیرند ولی موقعی که ساختمان در محوطه نسبتا َ وسیعی ساخته می شود ، و یا محل اجرای پروژه دور از عوارض معینی باشد ، ارتفاع قسمتها ویا بلوکهای مختلف پروژه را نسبت به سطحی که قبلا َدر نظر گرفته اند و یا گاهی نسبت به سطح دریا می سنجند. در هر صورت در تمام مواقع مبنائی برای ارتفاعات و مقایسه باید درنظر گرفت تا امکان تعیین و سنجیدن ارتفاع قسمتها و نقاط مختلف ساختمان نسبت به آن و نسبت به یکدیگر و پیاده کردن آنها میسر باشد.دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال